Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Corbulo Executive Search B.V. en van Corbulo Interim Management B.V., hierna beide te noemen "Corbulo". Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Corbulo en haar opdrachtgevers.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 27275421.

Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Corbulo een opdracht heeft gegeven tot het verrichten van in deze algemene voorwaarden omschreven werkzaamheden;
  • werving en selectie: het door Corbulo voor de opdrachtgever selecteren van één of meer kandidaten welke mondeling of schriftelijk bij de opdrachtgever worden geïntroduceerd, met het doel tussen de opdrachtgever en de kandidaat een arbeidsverhouding te laten ontstaan;
  • arbeidsverhouding: iedere (feitelijke) werkrelatie, waaronder: een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk, een overeenkomst van opdracht, een aanstelling als ambtenaar, een inlening, al of niet via een derde;
  • bemiddeling:op verzoek van opdrachtgever die ter zaken van zijn onderneming behoefte heeft aan werkzaamheden als door Interim Professional uit te voeren buiten dienstverband overeengekomen in een overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst wordt gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 BW, waarbij de Interim Professional de werkzaamheden uitvoert in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep/bedrijf en de bepalingen van Titel 7 boek 7 BW op de overeenkomst van toepassing zijn behoudens indien en voor zover daarvan door Partijen in de overeenkomst is afgeweken. Deze overeenkomst is gelijkduidend aan de door de Belastingdienst op 17 maart 2016 onder nummer 90915.68203 beoordeelde modelovereenkomst
  • Interim Professional: Zelfstandige zonder personeel werkzaam vanuit eigen onderneming met rechtsvorm BV of eenmanszaak.


Algemene bepalingen

2. Deze algemene voorwaarden kunnen door Corbulo eenzijdig worden gewijzigd. Corbulo zal de opdrachtgever van een eventuele wijziging schriftelijk op de hoogte stellen. Tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na verzending van de schriftelijke kennisgeving van Corbulo schriftelijk bericht dat hij niet met de wijziging instemt, treden de gewijzigde algemene voorwaarden in de plaats van de op dat moment geldende algemene voorwaarden. In het geval de opdrachtgever binnen genoemde termijn schriftelijk aan Corbulo meedeelt dat hij niet met de wijziging instemt, blijven de op dat moment bestaande algemene voorwaarden van kracht.

3. De opdrachtgever verstrekt Corbulo tijdig alle informatie die Corbulo nodig heeft voor het goed uitvoeren van de opdracht. Indien Corbulo deze informatie schriftelijk wenst te ontvangen, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk voor schriftelijke verstrekking van de informatie zorgdragen.

4. Offertes van Corbulo zijn vrijblijvend. Een offerte is geaccepteerd indien deze schriftelijk is geaccodeerd, per email is bevestigd of als de procedure is gestart.

5. Corbulo en de opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen omtrent elkaars ondernemingen en hun relaties strikt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden bekend maken zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij – en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

6. Corbulo is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht op te schorten, in het geval de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

7. De opdrachtgever die enige verplichting uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding aan Corbulo van alle daaruit voortvloeiende schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Corbulo zo nodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet dat Corbulo eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Corbulo verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

8. Corbulo zal de aan haar gegeven opdracht naar beste vermogen uitvoeren. Op haar rust een inspanningsverplichting. Eventuele aansprakelijkheid van Corbulo jegens de opdrachtgever, zowel contractueel als non-contractueel, is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de door hem ontvangen declaraties heeft voldaan, zulks met een maximum van EUR 50.000. Het door Corbulo maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven. Aansprakelijkheid van Corbulo voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van eventuele aansprakelijkheid van Corbulo is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan of bekend worden ervan, schriftelijk bij Corbulo meldt.

9. Corbulo assisteert organisaties bij het oplossen van op duurzame arbeidsrelaties gerichte vraagstukken van management- en personeelsvoorziening en bij financieel/bedrijfskundig gerelateerde vraagstukken, specifieke financiële expertise of vervanging van een van uw medewerkers gedurende een interim periode. Deze dienstverlening geschiedt vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van de organisaties die daarvan gebruik maken en van de kandidaten die worden voorgesteld. Corbulo neemt ten aanzien van bedrijf- en persoonsgegevens volstrekte discretie in acht en handelt in overeenstemming met de basisprincipes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Bijzondere bepalingen executive en talent search

Vervulling van de opdracht

10. Van een succesvolle vervulling van een opdracht met betrekking tot executive en talent search, is sprake indien en zodra tussen de kandidaat en opdrachtgever een arbeidsverhouding tot stand komt. Het bestaan van een arbeidsverhouding wordt tevens aangenomen indien en zodra de kandidaat ten behoeve van de opdrachtgever of een aan hem gelieerde onderneming, op welke wijze dan ook, al dan niet via een derde, werkzaam is.

11. Met een succesvolle vervulling van de opdracht is gelijk gesteld het geval dat een door Corbulo aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na de introductie van de kandidaat, al of niet na intrekking van de opdracht aan Corbulo door de opdrachtgever, ten behoeve van de opdrachtgever of een aan hem gelieerde onderneming, werkzaam is, op welke wijze dan ook, al dan niet via een derde.

12. Tenzij opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium als bedoeld in artikel 15 eveneens verschuldigd indien de door Corbulo geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn.

Verantwoordelijkheid

13. Corbulo is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van het aangaan van een arbeidsverhouding met de opdrachtgever. Corbulo is evenwel niet verantwoordelijk voor het nagaan van referenties, getuigschriften, cijferlijsten, certificaten, diploma’s e.d. van voorgestelde kandidaten, noch voor het verkrijgen en/of controleren van werkvergunningen en/of het controleren van de mentale of fysieke gesteldheid van kandidaten (voor zover al mogelijk). Voor de beslissing om met een door Corbulo geselecteerde kandidaat een arbeidsverhouding aan te gaan, alsmede voor de in dat kader gemaakte afspraken, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever dan ook volledig verantwoordelijk. Corbulo aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door Corbulo is aangedragen.

Geheimhouding

14. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door Corbulo geselecteerde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Corbulo aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan Corbulo een direct opeisbare boete verschuldigd ban EUR 25.000 per overtreding, onverminderd het recht van Corbulo om volledige schadevergoeding te vorderen.

Honorarium

15. Bij een succesvolle vervulling van de opdracht tot executive en talent search, is de opdrachtgever aan Corbulo het honorarium verschuldigd gelijk aan een percentage van het bruto jaarsalaris van de kandidaat, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Het bruto jaarsalaris als bedoeld in dit artikel is het jaarinkomen, inclusief alle emolumenten, dat de kandidaat in het kader van de tot stand gekomen arbeidsverhouding zal verdienen. Het jaarsalaris wordt ook in het geval van een deeltijdfunctie en/of tijdelijke arbeidsverhouding van korter dan één jaar, gebaseerd op een volledige werkweek en een volledig jaar. Onder emolumenten wordt onder meer verstaan: vakantiebijslag, 13e en/of 14e maand, tantième, winstdelingen, bonussen, on target earnings, provisies, vaste onkostenvergoedingen, en verder alle als zodanig te kwantificeren uitkeringen en arbeidsvoorwaarden. Onder emolumenten wordt eveneens 25% van de cataloguswaarde (inclusief BPM en BTW) van een door de opdrachtgever aan de kandidaat beschikbaar gestelde auto gerekend.

Facturering en betaling

16. Het honorarium als bedoeld in artikel 15 wordt aan de opdrachtgever gefactureerd zo spoedig mogelijk na het tussen de opdrachtgever en de kandidaat tot stand komen van de arbeidsverhouding. De opdrachtgever zal Corbulo direct na het tot stand komen van de arbeidsverhouding schriftelijk hiervan op de hoogte stellen. Hij zal daarbij volledig inzage geven in de arbeidsvoorwaarden van de kandidaat, en aan Corbulo een afschrift verstrekken van de schriftelijk tussen de kandidaat en de opdrachtgever gemaakte afspraken. De opdrachtgever is hoe dan ook gehouden om binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Corbulo de gegevens te verstrekken betreffende het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Corbulo geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Corbulo gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

17. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden om elke door Corbulo ingediende factuur binnen 14 dagen, te rekenen na de datum van de factuur, te voldoen. Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is hij vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim, en een rente van 2% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Corbulo zijnde doordruk of kopie van de door haar aan de opdrachtgever verzonden factuur, geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en van de dag waarop de renteberekening begint.
18. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

19. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Corbulo maakt als gevolg van de niet nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom, inclusief BTW en rente, tenzij Corbulo aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de opdrachtgever in verzuim is door hem verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

Garantieregeling

20. Indien sprake is van een succesvolle vervulling van de opdracht en de arbeidsverhouding tussen de kandidaat en opdrachtgever binnen één maand na totstandkoming ervan is beëindigd vanwege een reden die niet aan de opdrachtgever is toe te rekenen noch om andere redenen in zijn risicosfeer valt, en hij aan al zijn betalingsverplichtingen en andere verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden jegens Corbulo heeft voldaan, kan hij Corbulo verzoeken eenmalig een vervangende kandidaat te selecteren. Indien de opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient hij Corbulo hiervan binnen 14 dagen na het einde van de arbeidsverhouding met de kandidaat, schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan hij op het bepaalde in dit en het volgende artikel geen beroep (meer) kan doen.

21. Indien opdrachtgever Corbulo heeft verzocht een vervangende kandidaat te selecteren als bedoeld in artikel 20 en Corbulo binnen drie maanden na het einde van de arbeidsverhouding tussen de kandidaat en de opdrachtgever geen vervangende kandidaat heeft geselecteerd, vergoedt Corbulo 30 % van het door de opdrachtgever betaalde honorarium (dus niet van eventuele overige kosten) aan de opdrachtgever. Corbulo zendt in dat geval aan de opdrachtgever een creditfactuur voor het desbetreffende bedrag, en betaalt dat bedrag binnen 30 dagen daarna aan de opdrachtgever.
In geen geval zal terugbetaling plaatsvinden indien de opdrachtgever in de periode van twee maanden zelf, al dan niet via een derde, een vervangende kandidaat heeft gevonden.

Bijzondere bepalingen bemiddeling Interim Professionals

Aanvraag en selectie

22. De opdrachtgever verstrekt Corbulo voor aanvang van de opdracht een accurate projectomschrijving aangeluld met informatie over werkzaamheden/kwalificaties, duur en locatie van het project. Corbulo selecteert aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie één of meer Interim Professionals, die zij aan opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd een voorgestelde kandidaat af te wijzen.

23. Corbulo schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien haar inspanningen om welke reden dan ook niet – of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn – leiden tot daadwerkelijke inzet van een Interim Professional.

24. Corbulo is te allen tijde gerechtigd opdrachten niet aan te nemen of terug te geven indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar het oordeel van Corbulo onvoldoende is gebleken. Bij tussentijdse beëindiging om deze reden wordt naar de stand van de opdracht afgerekend. Het bepaalde in de artikelen 39 tot en met 44 (geen overname) blijft onverkort van toepassing.

25. Corbulo is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de inzet van een Interim Professional die niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever onverwijld en binnen 8 dagen na aanvang van de inzet een schriftelijke klacht terzake bij Corbulo indient en daarbij aantoont dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de selectie.
Duur van de opdracht

26. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht zoals opgenomen in de overeenkomstDe Overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de Opdracht is uitgevoerd. De Overeenkomst kan zowel door de Interim Professional, Opdrachtgever en Corbulo schriftelijk tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij, op grond van de redelijkheid in het concrete geval een kortere opzegtermijn gerechtvaardigd is. Opdrachtgever stelt Corbulo schriftelijk op de hoogte van de opzegging indien de beëindiging van de Overeenkomst op haar initiatief of op initiatief van Interim Professional plaatsvindt. De Overeenkomst eindigt voorts - al dan niet met onmiddellijke ingang of op een door hen te bepalen tijdstip of van rechtswege - met wederzijds goedvinden van Opdrachtgever, Corbulo en Interim Professional.

27. Mocht Opdrachtgever besluiten om in overleg met de Interim Professional de Opdracht te verlengen, dan is dit uitsluitend mogelijk met goedkeuring en via de bemiddeling van Corbulo. Een verlenging zal schriftelijk plaatsvinden als aanvulling op de Overeenkomst. De bepalingen die in de Overeenkomst zijn opgenomen, blijven uitdrukkelijk van toepassing bij een dergelijke verlenging, tenzij anders overeengekomen.

28. Partijen hebben het recht om de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:
i. één van de andere Partijen surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert dan wel wordt ontbonden;

ii. sprake is van onvoorziene omstandigheden (daaronder begrepen wijziging van wet- en regelgeving) die niet voor rekening van de opzeggende Partij komen en die zo ingrijpend zijn, dat van de opzeggende Partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de Overeenkomst niet verlangd kan worden;

iii. sprake is van een onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 BW, van één van de andere Partijen, en deze onrechtmatige daad te wijten is aan schuld van de eerstbedoelde Partij of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, als gevolg waarvan instandhouding van de Overeenkomst niet langer van opzeggende Partij kan worden verwacht;

iv. één van de andere Partijen niet voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en deze Partij na schriftelijke aanmaning door één en/of meer van de andere Partijen niet binnen 14 dagen alsnog aan deze verplichting voldoet, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is dan per direct;

v.één van de andere Partijen haar activiteiten staakt of overdraagt, met uitzondering van een overdracht binnen concernverband, wordt ontbonden of feitelijk geliquideerd

vi.één van de Partijen de vrije beschikking over haar vermogen of een deel daarvan verliest

vii.beslag wordt gelegd op één of meer goederen van één van de andere partijen tenzij dit beslag vexatoir is

29. Indien sprake is van een wijziging van omstandigheden ten opzichte van de omstandigheden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, welke tot gevolg zouden hebben dat - ware deze omstandigheden reeds ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst bekend en/of aan de orde geweest -–Opdrachtgever de overeenkomst niet of tegen andere voorwaarden zou zijn aangegaan, zullen Partijen in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Indien Partijen ter zake niet tot een vergelijk komen, heeft Opdrachtgever het recht, naar zijn keuze, de overeenkomst zonder toepassing van een opzegtermijn (tussentijds) op te zeggen dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden
30. De Partij die de Overeenkomst op grond van de in artikel 28 en 29 genoemde gronden eindigt, is jegens de andere Partij(en) nimmer gehouden tot enige schadevergoeding betreffende schade die wordt veroorzaakt door het op grond van deze artikelleden beëindigen van de Overeenkomst.

31. Het eindigen van een opdracht laat de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Corbulo met betrekking tot door Corbulo bij opdrachtgever geïntroduceerde Interim Professionals onverlet.

Verbod van doorlening

32. Het is de Opdrachtgever of een daaraan gelieerde onderneming niet toegestaan om een Interim Professional gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende 12 maanden na afloop daarvan, ongeacht de reden van beëindiging, buiten Corbulo om in dienst te nemen of op een vergelijkbare wijze, al dan niet via derde(n), werkzaamheden te laten verrichten, tenzij schriftelijk anders tussen opdrachtgever en Corbulo overeengekomen.

Vervanging

33. Interim Professional kan in het kader van de Opdracht uit te voeren werkzaamheden door derde(n) laten verrichten, bijvoorbeeld bij verhindering. Indien dit plaatsvindt, dienen deze derde(n) eveneens over de vaardigheden en kwalificaties te beschikken die benodigd zijn voor een juiste en tijdige uitvoering van de Opdracht. De opdrachtgever kan Corbulo verzoeken om de objectieve kwalificatie-eisen zoals beschreven in de projectomschrijving middels een screening uit te (laten) voeren.
Interim Professional blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de Opdracht, alsmede naleving van al hetgeen in de Overeenkomst wordt bepaald en garandeert dat de ingeschakelde derde(n) bekend zijn met de bepalingen in de Overeenkomst.
Interim Professional zal gedurende de periode van vervanging als bedoeld in dit artikel Opdrachtgever blijven factureren op de in de overeenkomst afgesproken wijze en behoudt het recht op de Vergoeding jegens Opdrachtgever. Interim Professional maakt zelf afspraken met de derde(n) over een vergoeding aan de derde(n) voor hun werkzaamheden. Interim Professional draagt zelf zorg voor de betaling aan de derde(n). In geval dat vervanger een lager tarief hanteert als de Interim Professional, zal de Interim Professional zijn tarief hiermee gelijk stellen en in rekening brengen. Opdrachtgever en Corbulo maken nadrukkelijk geen deel uit van deze afspraken en kunnen op geen enkele wijze verplicht worden om derde(n) te betalen.

Aansprakelijkheid opdrachtgever

34. De opdrachtgever zal aan de Interim Professional vergoeden – en Corbulo vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Interim Professional in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of Corbulo daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 en/of eventueel artikel 7:611 BW. Indien een arbeidsongeval tot de dood van de Interim Professional leidt, is de opdrachtgever gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Corbulo verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Aansprakelijkheid Corbulo

35. Corbulo schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien haar inspanningen om welke reden dan ook niet - of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn - leiden tot daadwerkelijke inzet van een Interim Professional.

36. Corbulo is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de inzet van een Interim Professional die niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever onverwijld en binnen 8 dagen na aanvang van de inzet een schriftelijke klacht ter zake bij Corbulo indient en daarbij aantoont dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de selectie.

Concurrentiebeding

37. Interim Professional zal gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na het einde daarvan, niet in enigerlei vorm een onderneming gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan het bedrijf van Corbulo vestigen, drijven, of mede drijven of doen drijven, hetzij direct hetzij indirect, alsook financieel in welke vorm ook bij een dergelijke onderneming belang hebben, daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam zijn, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, of daarin aandeel te hebben.

38. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Corbulo is het Interim Professional voorts verboden zowel gedurende de looptijd van deze Overeenkomst als gedurende een periode van 12 maanden na het einde daarvan, anders dan uit hoofde van de Opdracht, relaties van Corbulo, waaronder begrepen de Opdrachtgever, op welke wijze dan ook, direct of indirect, zakelijk te benaderen en/of zakelijk contact daarmee te onderhouden, ongeacht of dit zakelijke contact op initiatief van de relaties tot stand is gekomen.

39. Interim Professional staat er voor in dat de verplichtingen als bedoeld in dit artikel - tevens op identieke wijze door een eventuele Derde(n)- zullen worden nagekomen. Een eventuele overtreding/niet-nakoming van de Derde(n) wordt geacht een overtreding/niet-nakoming van Interim Professional te zijn en leidt ertoe dat Interim Professional de boete als bedoeld in artikel 40 verbeurt.

40. Bij overtreding en/of niet nakoming van het in artikel 37 tot en met 39 bepaalde, verbeurt Interim Professional aan Corbulo, zonder nadere ingebrekestelling, een direct opeisbare, niet voor vermindering vatbare, boete van EUR 5.000 per overtreding alsmede een boete van EUR 1.000 voor iedere dag dat de overtreding/niet-nakoming voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit van de overtreding of niet-nakoming, maar laat onverminderd het recht van Corbulo nakoming van deze Overeenkomst te verlangen en laat onverminderd het recht van Corbulo tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

41. Het is de Opdrachtgever of een daaraan gelieerde onderneming niet toegestaan om een Interim Professional gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende 12 maanden na afloop daarvan, ongeacht de reden van beëindiging, buiten Corbulo om in dienst te nemen of op een vergelijkbare wijze, al dan niet via derde(n), werkzaamheden te laten verrichten, tenzij schriftelijk anders tussen opdrachtgever en Corbulo overeengekomen.

42. Het is de Opdrachtgever of een daaraan gelieerde onderneming eveneens niet toegestaan om een door Corbulo in het kader van een (beoogde) opdracht aan de opdrachtgever voorgestelde Interim Professional binnen een periode van 12 maanden na het bedoelde voorstellen aan pdrachtgever, buiten Corbulo om in dienst nemen of op een vergelijkbare wijze, al dan niet via derde(n), werkzaamheden te laten verrichten, tenzij schriftelijk anders tussen opdrachtgever en Corbulo overeengekomen. Tenzij de Opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, geldt dit ook indien de door Corbulo geïntroduceerde Interim professional bij opdrachtgever al op enigerlei wijze bekend mocht blijken te zijn.

43. Indien de Opdrachtgever in strijd met het bepaalde in de artikelen 41 en 42 handelt, is hij aan Corbulo een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 40.000, onverminderd het recht van Corbulo nakoming te vorderen van de verplichtingen van de Opdrachtgever. De boete is ook verschuldigd indien de tekortkoming niet aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend. Een verschuldigde boete treedt niet in de plaats van een eventueel door Corbulo te vorderen schadevergoeding.


44. Onder Interim Professional wordt in het bepaalde in de artikelen 41 tot en met 43 mede verstaan de Interim Professional die in de voorafgaande 12 maanden door Corbulo is voorgesteld aan de opdrachtgever en de Interim Professional wiens inzet minder dan 12 maanden voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst met de Opdrachtgever is geëindigd.

Tarief

45. De door de opdrachtgever aan Interim Professional verschuldigde vergoeding wordt vastgelegd in de overeenkomst en wordt altijd tenminste berekend over de door Interim Professional werkelijk gewerkte uren. De vergoeding is inclusief reis- en verblijfkosten, eventuele materiaalkosten, overige onkosten en reistijd tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de overeenkomst.. Over de vergoeding wordt BTW in rekening gebracht. Opdrachtgever blijkft onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de nakoming van deze betalingsverplichting aan de Interim Professional.

46. Partijen komen overeen in de overeenkomst dat Corbulo factureert namens Interim Professional. Opdrachtgever betaalt vervolgens Corbulo en Corbulo betaalt de Interim Professional namens de opdrachtgever door middel van creditering.

47. Corbulo is gerechtigd het tarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten daarvan aantoonbaar stijgen. Iedere aanpassing van het tarief wordt door Corbulo zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever het tarief te laag is vastgesteld, is Corbulo gerechtigd om achteraf met terugwerkende kracht het tarief op het juiste niveau te brengen. Corbulo kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Corbulo zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Facturering, tijdverantwoording en betaling

48. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen bij de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording door middel van door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde urenstaten.

49. De Interim Prefessional draagt er zorg voor dat Corbulo tijdig namens de Interim Professional aan Opdrachtgever kan factureren in die zin dat binnen 5 dagen na het verstrijken van de kalendermaand de door de opdrachtgever goedgekeurde specificatie van de verrichte werkzaamheden over de achterliggende kalendermaand bij Corbulo bekend is. De opdrachtgever staat in voor de tekeningsbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de urenstaten en de hieraan gerelateerde facturering.

50. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden om elke door Corbulo ingediende factuur binnen 14 dagen, te rekenen na de datum van de factuur, te voldoen. Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is hij vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim, en een rente van 2% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Corbulo zijnde doordruk of kopie van de door haar aan de opdrachtgever verzonden factuur, geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en van de dag waarop de renteberekening begint.

51. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

52. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Corbulo maakt als gevolg van de niet nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom, inclusief BTW en rente, tenzij Corbulo aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de opdrachtgever in verzuim is door hem verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

Geheimhouding

53. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door Corbulo voorgestelde Interim Professional zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Corbulo aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan Corbulo een direct opeisbare boete verschuldigd ban EUR 25.000 per overtreding, onverminderd het recht van Corbulo om volledige schadevergoeding te vorderen.

Persoonsgegevens

54. Alle partijen verplichten zich, in overeenstemming met de basisprincipes van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te handelen.

Vrijwaring

55. Interim Professional staat er jegens Corbulo en Opdrachtgever voor in dat hij/zij voldoet aan zijn/haar wettelijke verplichtingen wat betreft de betaling van verschuldigde belastingen aan de fiscale autoriteiten ter zake de aan haar uit hoofde van deze Overeenkomst betaalde Vergoeding, en dat zij deze verplichtingen steeds stipt en volledig zal nakomen. De interim Professional zal ten bewijze daarvan een accountantsverklaring of een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen aan Corbulo verleggen.

Geschillen

56. Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting beslecht worden door de Rechtbank te Den Haag.

Vervanging van bepalingen

57. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is of wordt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De ongeldige bepaling zal door Corbulo worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel als mogelijk in overeenstemming is met de inhoud en strekking van de ongeldig gebleken bepaling.


Deze algemene voorwaarden zijn op 22 november 2019 gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Den Haag.